چرا چرخش زمین را احساس نمی کنیم؟

 

البته امروزه می دانیم که زمین به طور دائم به دو طریق در حال حرکت است:زمین هم به دور خورشید و هم به دور محور خود میچرخد.علت اینکه حرکت زمین را احساس نمی کنیم ایناست که همواره با آن در حرکتیم و همچنین هوای اطراف ما هم حرکت می کند. جاذبه زمین هر چیزی را، به عنوان مثال، آب داخل اقیانوس ها را،در داخل خود نگه می دارد. اما برای ما ،چرخش زمین به علت بسیاری از چیزهایی که می بینیم یا احساس می کنیم قابل درک است.

این چرخش زمین به دور محور خود سبب به وجود آمدن شب و روز می شود.اگر زمین به دور محور خود نمی چرخید،یک طرف آن که رو به خورشید بود، همیشه روشن و طرف دیگر کهرو به خورشید نبود همواره در تاریکی قرار داشت. اما هر نقطه ای از زمین در هر 24

ساعتدر جهت روشن قرار گرفته و بعد در جهت تاریک پیش می رود.حرکت دیگر زمین که مهم است و آن را احساس نمی کنیم و زندگی ما را دگرگون می کند،حرکت به دور خورشید است که سبب تغییر فصل ها می شود و همان طور که می دانید، زندگیما با تغییر هر فصل تا چه اندازه متغیر است. در واقع، حرکت زمین به دور خورشید 365 روز طول می کشد.

 آینه جهان

/ 0 نظر / 1070 بازدید